Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle schriftelijke of elektronische bestellingen van artikelen bij Knetterzeep zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.
1.2 Knetterzeep is gerechtigd een bestelling te weigeren. Hiervan wordt binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van een bestelling een bericht aan de klant gestuurd.
1.3 Knetterzeep behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Prijzen

2.1 De prijzen vermeld in onze webwinkel zijn in euro’s inclusief BTW, exclusief verzendkosten.  De verzendkosten zijn op basis van verzending via PostNL.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Knetterzeep behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3. Betaling

3.1 De klant kan voor de betaling een keus maken uit de volgende betaalwijzen:
– betaling via iDEAL
3.2 De bestelling wordt uitgevoerd zodra de betaling door Knetterzeep is ontvangen.

 

4. Levering

4.1 Knetterzeep is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.
4.2 Levering geschiedt via PostNL aan het door de klant opgegeven adres.
4.3 Knetterzeep is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering op de klant over.
4.4 De levertijd in Nederland is in de regel binnen vijf werkdagen na bestelling, waarbij ongeveer 90% binnen 2 werkdagen voor het eerst aangeboden is.
4.5 Voor levering aan landen binnen Europa wordt een extra levertijd van circa vijf (5) werkdagen gehanteerd. Voor landen buiten Europa geldt een extra levertijd van circa tien (10) werkdagen.
4.6 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst, zonder extra kosten, te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In alle andere gevallen van annulering bedragen de kosten € 10,00.

5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 Zodra het product door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het product aan de overeenkomst beantwoord. Het product kan, indien dit niet het geval is, binnen zeven (7) werkdagen, in originele verpakking, retour gezonden worden, waarna u een nieuw exemplaar krijgt.
5.2 Indien u een artikel, om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, in originele verpakking, te retourneren. Reeds door ons gemaakte transportkosten komen, in dit geval, voor rekening van de klant.

6. Eigendom

6.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door Knetterzeep geleverde artikel berusten, te respecteren.
6.2 De door Knetterzeep geleverde artikelen zijn niet bestemd voor doorverkoop.

7. Diversen

7.1 Wanneer Knetterzeep gedurende enige tijd de bepalingen uit de algemene verkoopvoorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Knetterzeep ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Knetterzeep gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Knetterzeep kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Velp, augustus 2014

10% KORTING

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste aankoop ! Met de nieuwsbrief ben je altijd als eerste op de hoogte van nieuws, actie’s en exclusieve promoties.